شرکت فکور انرژی صنعت برق

طراح،مشاور،ناظر ومجری پروژه های صنعت برق  

تلفن    :          32357791-071

دورنگار:          89781814-021

موبایل :        0062-311-0939

واحد خطوط انتقال نیرو

واحد مهندسی خطوط انتقال با هدف ارائه بهترین خدمات مشاوره ای به مشتریان خود تشکیل گردید . این واحددر حال حاضر با داشتن تجربه و تخصص کافی در زمینه خطوط انتقال و فوق توزیع آماده ارائه خدمات خود به شرح ذیل میباشد:

    طراحی:

-        بررسيهاي عمومي و تعيين پارامترهای طراحی خط

-        خدمات تعيين مسير، نقشه برداری و تهيه نقشه هاي پلان و پروفيل از مسـير خـط انتقـال و تعيين نقاط خط بر روی سيستم GPS

-        مطالعات زمين شناسی و ژئوتکنيک

-        تهیه طرح تفصیلی و انجام محاسبات  مکانیکی،سازه ای و الکتریکی

-        تهیه مشخصات وگزارشهای فنی مهندسی در بخش تجهيزات و احداث و نصب

-        تهيه اسناد مناقصه جهت عمليات ساختماني، نصب و خريد تجهيزات و ارزيابي فنـي ،مالي پيشنهاد دهنده گان

-        تهیه قرارداد ، خرید و اجرا وخدمات همياري با كارفرما تا مرحله عقد قرارداد با پيمانكاران و سازندگان منتخب

   نظارت:

-        تطبيق طرح با مشخصات فني قرارداد و بازرسي بر عمليات مراحل تهیه ، ساخت و انجام آزمايشات استاندارد

نظارت کارگاهي بر عمليات ساختماني ، نصب برج و سيمکشی و ارائه دستور العملهاي کارگاهي